Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm “Ngày hội của toàn dân”

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại nhà trưng bày chính (số 4, đường Hùng Vương, phường 10 - Đà Lạt), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức cuộc triển lãm với chủ đề “Ngày hội của toàn dân”.

trien lam bau cu quoc 1

Triển lãm “Ngày hội của toàn dân”, kết hợp chỉnh tranh cảnh quan.

Triển lãm giới thiệu khoảng 150 hình ảnh, tư liệu gồm 3 phần. Phần thứ nhất: “Sự ra đời và phát triển của Quốc hội Việt Nam”, phản ánh lịch sử 75 năm từ khi thành lập (năm 1946) đến nay, trải qua 14 nhiệm kỳ hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam. Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, có định hướng mục tiêu rõ ràng, bước đi chắc chắn và mang lại hiệu quả thiết thực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự ủng hộ và giám sát của Nhân dân, Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

trien lam bau cu quoc 2

Phần “Sự ra đời và phát triển của Quốc hội Việt Nam” tại triển lãm.

Phần thứ hai: “Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lâm Đồng - Hoạt động và những thành tựu nổi bật”, triển lãm cho thấy ngay từ khóa đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng (lúc bấy giờ là Lâm Viên và Đồng Nai Thượng) đã vinh dự có 2 đại biểu được bầu vào Quốc hội. Do điều kiện, hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, nên từ Quốc hội khóa II đến Quốc hội khóa V, tỉnh Lâm Đồng không có đại biểu Quốc hội. Quốc hội từ khóa VI đến khóa XIV, Lâm Đồng đều có đại biểu Quốc hội, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh. Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua tiếp xúc cử tri, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp thực tế, được cử tri cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Phần thứ ba: “Lâm Đồng trong ngày hội lớn”, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Đạc biệt là mục tiêu phát triển trong thời gian tới, với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao. Phát triển công nghiệp có chọn lọc. Phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật, nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; tự cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương. Đến năm 2045, tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

trien lam bau cu quoc 3

Một góc triển lãm.

Triển lãm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần tuyên truyền, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài phần hình ảnh, tư liệu, triển lãm còn giới thiệu hơn 20 sản phẩm tiêu biểu của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Thái An