Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Kết quả công tác nghiên cứu, sưu tầm - yếu tố quyết định nội dung trưng bày, triển lãm

Ngay sau khi đất nước độc lập, thống nhất, công tác bảo tồn, bảo tàng ở Lâm Đồng đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Tháng 8 năm 1975, bộ phận Bảo tồn - Bảo tàng được thành lập, trực thuộc Thành ủy Đà Lạt, với nhiệm vụ sưu tầm, gìn giữ và bảo quản những hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh. Trải qua 46 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Lâm Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xem tiếp...

Vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của hoạt động bảo tàng hiện nay

Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề ngày càng được quan tâm. Đồng thời, các phòng truyền thống từ tỉnh, thành phố đến các ngành, địa phương, cơ sở cũng được chú trọng xây dựng. Do đó, vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong công tác trưng bày, tuyên truyền cũng ngày càng được khẳng định, nhất là trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của bảo tàng hiện nay.

Xem tiếp...

Tiếp nhận đánh giá của khách tham quan và một số vấn đề đặt ra cho công tác trưng bày, tuyên truyền

Đối với mỗi bảo tàng, tiếp nhận ý kiến đánh giá của khách tham quan là công việc quan trọng và cần thiết, bởi công chúng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bảo tàng, là thước đo chất lượng hoạt động của mọi bảo tàng. Trong những năm qua, Bảo tàng Lâm Đồng đã thường xuyên tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng dưới nhiều hình thức. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới trưng bày, nâng cao chất lượng thuyết minh, hoạt động dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn công chúng yêu bảo tàng.

Xem tiếp...

Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên: Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Bảo tàng Lâm Đồng hiện nay đang quản lý và khai thác hai di tích: Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát tiên. Hai di tích với tính chất, quy mô khác nhau, nằm ở 2 vị trí cách xa nhau gần 200 km, có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, chính trị rất cần được quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị.

Xem tiếp...